Njoftim për mbrojtjen e të dhënave për automjetet tona elektrike

Ne, Grand Automotive Adriatic d.o.o., ofrojmë automjete moderne elektrike me një sistem argëtimi të zgjuar që mund të lidhen me telefonin tuaj celular përmes aplikacionit tonë "ISMART".

Ne përpunojmë të dhënat personale në kontekstin e ofrimit të një sistemi dhe aplikacioni të zgjuar argëtimi.

Mbrojtja e të dhënave personale është e rëndësishme për ne. Ne përpunojmë të dhënat personale vetëm në përputhje me kërkesat e zbatueshme për mbrojtjen e të dhënave, veçanërisht Rregulloren e Përgjithshme të Mbrojtjes së të Dhënave (GDPR).

Në seksionin A të këtij Njoftimi për Mbrojtjen e të Dhënave Personale, ne ju ofrojmë informacion në lidhje me kontrolluesin përgjegjës për përpunimin e të dhënave tuaja personale dhe punonjësin e mbrojtjes së të dhënave të kontrolluesit.

Në seksionin B do të gjeni informacion në lidhje me përpunimin e të dhënave tuaja personale

Në seksionin C do të gjeni informacion në lidhje me të drejtat tuaja në lidhje me përpunimin e të dhënave tuaja personale.

Termat teknike që lidhen me mbrojtjen e të dhënave në këtë njoftim për mbrojtjen e të dhënave personale kanë kuptimin e përdorur në Rregulloren e Përgjithshme për Mbrojtjen e të Dhënave. Informacion më të detajuar për sa më sipër do të gjeni në seksionin D.

 

PËRMBAJTJA

 1. Informacion në lidhje me kontrolluesin 

  1. Identiteti dhe informacioni i kontaktit të kontrolluesit të të dhënave
  2. Informacioni i kontaktit të punonjësit  për mbrojtjen e të dhënave të kontrolluesit të të dhënave.

 2. Informacion mbi përpunimin e të dhënave personale

  1. Përdorimi i llogarisë ISMART në celular dhe në sistemin audioviziv dhe navigues (AVN), duke përfshirë përdorimin e funksioneve të telekomandës së automjetit nëpërmjet aplikacionit ISMART
  2. Përdorimi i sistemit të navigimit në sistemin audioviziv dhe navigues (AVN)
  3. Përdorimi i njohjes së zërit
  4. Përdorimi i aplikacioneve të palëve të treta në sistemin audioviziv dhe navigues (AVN)

 3. Informacion mbi të drejtat e të anketuarve

  1. E drejta e aksesit
  2. E drejta për korrigjim
  3. E drejta për t'u fshirë ("e drejta për t'u harruar")
  4. E drejta e kufizimit të përpunimit 
  5. E drejta për transportueshmëri të të dhënave
  6. E drejta për të raportuar në lidhje me korrigjimin ose fshirjen e të dhënave personale ose kufizimin e përpunimit
  7. E drejta për të kundërshtuar
  8. E drejta për të tërhequr pëlqimin
  9. E drejta për të paraqitur një ankesë pranë autoritetit mbikëqyrës

 4. Informacion mbi kushtet teknike të Rregullores së Përgjithshme të Mbrojtjes së të Dhënave të përdorura në këtë Njoftim për Mbrojtjen e të Dhënave Personale
 5. Data e hyrjes në fuqi dhe ndryshimet e këtij Njoftimi për mbrojtjen e të dhënave personale 

A. Informacion në lidhje me kontrolluesin

 1. Identiteti dhe informacioni i kontaktit të kontrolluesit të të dhënave SAIC Motor Europe BV

  Oval Tower, 15th floor

  De Entree 159


  1101 HE Amsterdam


  dpo@mgmotor.eu

  Tel.: +31 (0) 202255401


 2. Informacioni i kontaktit të punonësit për mbrojtjen e të dhënave të kontrolluesit të të dhënave SAIC Motor Europe BV

  Oval Tower, 15th floor


  De Entree 159

  1101 HE Amsterdam

  dpo@mgmotor.eu

 

B. Informacion mbi përpunimin e të dhënave personale

Ne duam t'ju ofrojmë përvojën më të mirë kur përdorni automjetet tona. Prandaj, ne ju ofrojmë aplikacionin ISMART dhe pajisim automjetet me një sistem inovativ. Ekzistojnë dy pajisje në automjetet tona që komunikojnë dhe mund të kontrollohen nga aplikacioni ISMART: Sistemi Audio Vizual dhe i Navigimit ("AVN") dhe Njësia Telematike ("TBOX"). I gjithë komunikimi ndërmjet pajisjes dhe aplikacionit kryhet përmes platformës sonë për shërbimet telematike ("TSP Backend"). Sistemi AVN ju ofron aplikacione informacioni dhe argëtimi si navigimi dhe një qendër mesazhesh. Sistemi TBOX është përgjegjës për aksesin në rrjet për automjetin dhe ngarkimin e të dhënave në platformën TSP Backend. Për funksione të caktuara, sistemi AVN komunikon drejtpërdrejt me palët e treta dhe u dërgon atyre të dhëna personale (p.sh. Amazon). Për të ofruar funksionet e specifikuara në këtë Njoftim për Mbrojtjen e të Dhënave Personale, ne përpunojmë të dhënat tuaja personale dhe dëshirojmë t'ju informojmë për detajet e përpunimit. Megjithatë, ju mund të përdorni automjetet tuaja pa përdorur funksionet online të sistemit ISMART që kërkojnë përpunimin e të dhënave personale. Kur përdorni sistemin AVN për herë të parë dhe kur shkarkoni aplikacionin, ne do t'ju pyesim nëse dëshironi të aktivizoni të gjitha funksionet e sistemit ISMART, përfshirë ato që kërkojnë përpunimin e të dhënave personale. Mund të aktivizoni dhe çaktivizoni disa funksione të sistemit AVN që kërkojnë përpunimin e të dhënave.

 1. Përdorimi i llogarisë ISMART në celular dhe në sistemin audioviziv dhe navigues (AVN), duke përfshirë përdorimin e funksioneve të telekomandës së automjetit nëpërmjet aplikacionit ISMART 

  Në automjetet tona elektrike, ne ofrojmë aplikacionin "ISMART" për shikimin dhe kontrollin në distancë të funksioneve të caktuara të automjetit dhe për dërgimin e informacionit në automjet, si p.sh. informacione për destinacionet e lundrimit ose(angl . pikat e interesit POI). Për të mundësuar përdorimin e këtyre funksioneve, automjeti duhet të jetë i lidhur me llogarinë ISMART. Në këtë kontekst, ne përpunojmë të dhënat personale për qëllimet e mëposhtme:

  • Krijimi dhe caktimi i një llogarie ISMART për të kontrolluar në distancë automjetin tuaj dhe për të parë statusin e automjetit
  • Disponueshmëria e funksionit të lidhjes së automjetit tuaj dhe shkëputjes nga llogaria juaj
  • Disponueshmëria e funksionit për kontrollin dhe kontrollin e gjendjes së automjetit
  • Disponueshmëria e funksionit Find My Car 
  • Disponueshmëria e funksionit të Menaxhimit të karikimit  
  • Disponueshmëria e funksionit Thirrje për ndihmë
  • Disponueshmëria e qendrës së mesazheve
  • Disponueshmëria e funksionit Feedback 
  • Po përpunohet komenti juaj
  • Disponueshmëria e funksionit Kalendari im
  • Disponueshmëria e funksionit të konsumit të energjisë
  • Disponueshmëria e funksionit të çelësit dixhital

Më poshtë keni informacion më të detajuar për sa më sipër:

1. Detajet e të dhënave personale që përpunohen 

 

Kategoritë e të dhënave personale që përpunohen 
Të dhënat personale të mbuluara sipas kategorive
Burimet e të dhënave
Detyrimi i anketuesit   për të vënë në dispozicion të dhënat 
Periudha e ruajtjes së të dhënave 
Informacioni i protokollit
Të dhënat mbi protokollin që krijohen për arsye teknike kur përdorni aplikacionin tonë për të hyrë në përmbajtje nga serveri ynë: Të dhënat që krijohen gjatë këtij aksesi përcaktohen nga protokolli i rrjetit për transferimin e informacionit midis pajisjes suaj dhe serverit të aplikacionit tonë . Kjo përfshin adresën IP, llojin dhe versionin e sistemit operativ celular të përdorur, përmbajtjen e aksesuar dhe datën dhe orën e aksesit.
Korisnik aplikacije
Dhënia  e të dhënave nuk është një kërkesë ligjore ose kontraktuale, as nuk është një kërkesë e nevojshme për të lidhur një kontratë. I anketuari   nuk është i detyruar të japë informacion. Nëse të dhënat nuk janë të disponueshme, aplikacioni ynë nuk mund t'i qaset përmbajtjes nga serveri ynë
Të dhënat ruhen në skedarët e regjistrit të serverit në një formë që mundëson identifikimin e të anketuarit për një periudhë maksimale prej 7 ditësh, përveç nëse ndodh një ngjarje që kërcënon sigurinë (p.sh. sulm DDoS). Nëse ndodh një ngjarje kërcënuese për sigurinë, skedarët e regjistrit të serverit mbahen derisa ngjarja kërcënuese për sigurinë të eliminohet dhe të zgjidhet plotësisht.
Informacion për regjistrimin 
Informacioni që jepni kur regjistroni llogarinë tuaj për aplikacionin tonë: Informacioni i dhënë përfshin informacionin e mëposhtëm të detyrueshëm: emrin dhe mbiemrin, adresën, adresën e postës elektronike, fjalëkalimin. Përveç kësaj, të dhënat e specifikuara përfshijnë informacionin e mëposhtëm opsional: gjininë, datën e lindjes.
Përdoruesi i aplikacionit
Dhënia e informacionit që shënohet si i detyrueshëm gjatë procesit të regjistrimit është një kërkesë që kërkohet për të lidhur një kontratë. I anketuari nuk është i detyruar të japë informacion. Nëse informacioni i kërkuar nuk jepet, regjistrimi dhe krijimi i një llogarie përdoruesi nuk është i mundur.
Ne i përpunojmë të dhënat tuaja vetëm për periudhën e nevojshme për qëllimet për të cilat përpunohen të dhënat personale. Të dhënat ruhen për kohën më të gjatë derisa përdoruesi të fshijë llogarinë e tij ISMART.
Te dhënat për logim 
Informacioni që jepni kur hyni në llogarinë tuaj: Këtu përfshihen: numri i telefonit celular, adresa e emailit dhe fjalëkalimi. Kur hyni në llogarinë tuaj në automjetin tuaj, kjo përfshin gjithashtu një identifikues unik që ruhet në kodin QR.
Përdoruesi i aplikacionit
Dhënia e të dhënave nuk është një kërkesë ligjore ose kontraktuale, as nuk është një kërkesë e nevojshme për të lidhur një kontratë. I anketuari nuk është i detyruar të japë informacion. Nëse informacioni nuk jepet, nuk mund të hyni në llogarinë tuaj
Ne i përpunojmë të dhënat tuaja vetëm për periudhën e nevojshme për qëllimet për të cilat përpunohen të dhënat personale. Të dhënat ruhen për kohën më të gjatë derisa përdoruesi të fshijë llogarinë e tij ISMART.
Te dhënat shtese  për llogarine
Informacioni që mund të shtoni në llogarinë tuaj, të tilla si kodi i sigurisë, cilësimet e alarmit, kontakti i urgjencës, vendet e preferuara dhe stacionet radiofonike dhe të dhënat e itinerarit të udhëtimit
Përdoruesi i aplikacionit
Dhënia e  të dhënave nuk është një kërkesë ligjore ose kontraktuale, as nuk është një kërkesë e nevojshme për të lidhur një kontratë. I anketuari nuk është i detyruar të japë informacion. Nëse të dhënat nuk janë të disponueshme, disa funksione të tilla si kërkimi nga lista e të preferuarave në sistemin AVN mund të mos funksionojnë siç duhet.
Ne i përpunojmë të dhënat tuaja vetëm për periudhën e nevojshme për qëllimet për të cilat përpunohen të dhënat personale. Të dhënat ruhen për kohën më të gjatë derisa përdoruesi të fshijë llogarinë e tij ISMART.
Informacion bazë për automjetin
Informacioni bazë për automjetin tuaj që merret automatikisht nga automjeti juaj dhe mund të shihet në aplikacion: Këtu përfshihet numri VIN, numri i motorit, emri i markës, emri i modelit, modeli i transmisionit, ngjyra, numri serial i platformës TBOX, numri serial i sistemit AVN.
Përdorues i automjetit
Dhënia  e të dhënave nuk është një kërkesë ligjore ose kontraktuale, as nuk është një kërkesë e nevojshme për të lidhur një kontratë. I padituri nuk është i detyruar të japë informacion. Nëse nuk jepen të dhëna, të dhënat nuk mund të shihen përmes aplikacionit.
Ne i përpunojmë të dhënat tuaja vetëm për periudhën e nevojshme për qëllimet për të cilat përpunohen të dhënat personale. Të dhënat ruhen për kohën më të gjatë derisa përdoruesi të fshijë llogarinë e tij ISMART.
Informacion mbi statusin e automjetit
Informacion në lidhje me statusin aktual të automjetit tuaj që mund të merret automatikisht nga automjeti juaj dhe të shihet dhe, kur është e mundur, të modifikohet në aplikacion: Më sipër përfshin informacion në lidhje me karburantin/energjinë e mbetur, kilometrazhin e mbetur, presionin e gomave, voltazhi i baterisë, statusi i motorit, statusi i timonit elektrik (EPS), statusi i frenave të dores, temperatura, statusi i xhamit / çatisë së hapur, statusi i derës, statusi i motorit, satatusi i friksionit , statusi i zhbllokimit të paautorizuar, statusi i sensorit te goditjes 
Përdorues i automjetit
Dhënia e të dhënave nuk është një kërkesë ligjore apo kontraktuale, as nuk është një kërkesë e nevojshme për të lidhur një kontratë. I anketuari  nuk është i detyruar të japë informacion. Nëse të dhënat nuk ofrohen, nuk është e mundur të shikoni të dhënat përmes aplikacionit dhe funksioni i telekomandës nëpërmjet aplikacionit nuk është i disponueshëm
Ne i përpunojmë të dhënat tuaja vetëm për periudhën e nevojshme për qëllimet për të cilat përpunohen të dhënat personale. Të dhënat ruhen për kohën më të gjatë derisa përdoruesi të fshijë llogarinë e tij ISMART.
Informacioni i vendndodhjes
Informacion në lidhje me vendndodhjen e automjetit tuaj si dhe telefonin tuaj celular: Më sipër përfshin vendndodhjen GPS të automjetit dhe celularit.
Përdorues i automjetit /aplikacionit
Dhënia e të dhënave nuk është një kërkesë ligjore apo kontraktuale, as nuk është një kërkesë e nevojshme për të lidhur një kontratë. I padituri nuk është i detyruar të japë informacion. Nëse të dhënat nuk ofrohen, disa funksione, si funksioni "„Find my car", nuk janë të disponueshme 
Ne i përpunojmë të dhënat e vendndodhjes së telefonit tuaj vetëm përkohësisht ndërsa jeni duke përdorur funksionin e kontrollit dhe kontrollit të gjendjes së automjetit ose funksionin "Find my car".
Informacion mbi baterinë
Informacioni i statusit të baterisë së automjetit tuaj: Më sipër përfshin fuqinë e mbetur, kohën e mbetur të karikimit, rrymën e karikimit, tensionin e karikimit, kilometrazhin e mbetur
Përdorues i automjetit 
Dhënia e të dhënave nuk është një kërkesë ligjore apo kontraktuale, as nuk është një kërkesë e nevojshme për të lidhur një kontratë. I anketuari  nuk është i detyruar të japë informacion. Nëse të dhënat nuk ofrohen, nuk është e mundur të shikoni të dhënat përmes aplikacionit. 
Ne i përpunojmë të dhënat tuaja vetëm për periudhën e nevojshme për qëllimet për të cilat përpunohen të dhënat personale. Të dhënat ruhen për kohën më të gjatë derisa përdoruesi të fshijë llogarinë e tij ISMART.
Të dhënat nga mesazhet
Të dhënat nga mesazhet që dërgojmë në automjetin tuaj dhe kutinë hyrëse të aplikacionit: Këtu përfshihen mesazhe të rëndësishme si alarmet, informacionet e punës dhe lajmet.
Gjeneruar nga kompania jonë
- Ne i përpunojmë të dhënat tuaja vetëm për periudhën e nevojshme për qëllimet për të cilat përpunohen të dhënat personale. Të dhënat ruhen për kohën më të gjatë derisa përdoruesi të fshijë llogarinë e tij ISMART.
Të dhëna për reagime
Informacioni që na jepni kur përdorni funksionin e feedback-ut Më sipër përfshin përmbajtjen e komenteve tuaja.
Përdoruesi i aplikacionit 
Dhënia e të dhënave nuk është një kërkesë ligjore apo kontraktuale, as nuk është një kërkesë e nevojshme për të lidhur një kontratë. I padituri nuk është i detyruar të japë informacion. Nëse nuk jepet asnjë informacion, nuk mund t'i përgjigjeni komenteve tuaja.
Ne i përpunojmë të dhënat tuaja vetëm për periudhën e nevojshme për qëllimet për të cilat përpunohen të dhënat personale. Të dhënat ruhen për kohën më të gjatë derisa përdoruesi të fshijë llogarinë e tij ISMART.
Të dhënat e kalendarit
Informacioni që na jepni kur aktivizoni sinkronizimin e kalendarit tuaj me aplikacionin tonë: Kjo përfshin datën dhe orën e një takimi, datën e përvjetorëve ose raste të tjera. Më sipër përfshin gjithashtu informacionin që ju jepni në aplikacionin tonë, si tema, shënimet, kujtesën e orës dhe kujtesën e datës.
Përdoruesi i aplikacionit
Dhënia e të dhënave nuk është një kërkesë ligjore apo kontraktuale, as nuk është një kërkesë e nevojshme për të lidhur një kontratë. I padituri nuk është i detyruar të japë informacion. Nëse informacioni i mësipërm nuk jepet, ne nuk mund t'ju dërgojmë një kujtesë kur të arrijë data e përvjetorit.
Ne i përpunojmë të dhënat tuaja vetëm për periudhën e nevojshme për qëllimet për të cilat përpunohen të dhënat personale. Të dhënat ruhen për kohën më të gjatë derisa përdoruesi të fshijë llogarinë e tij ISMART.
Mac adresa për Bluetooth 
Të dhëna për aktivizimin e funksionit të çelësit dixhital ose krijimin e numrit të identifikimit të kontrollit të çelësit dixhital
Përdoruesi i aplikacionit
Dhënia e të dhënave nuk është një kërkesë ligjore apo kontraktuale, as nuk është një kërkesë e nevojshme për të lidhur një kontratë. I padituri nuk është i detyruar të japë informacion. Nëse informacioni nuk jepet, nuk mund të përdorni funksionin e çelësit dixhital.
Ne i përpunojmë të dhënat tuaja vetëm për periudhën e nevojshme për qëllimet për të cilat përpunohen të dhënat personale. Të dhënat ruhen për kohën më të gjatë derisa përdoruesi të fshijë llogarinë e tij ISMART.
Numri i identifikimit të kontrollit të çelësit dixhital
Informacion që ju identifikon kur kërkoni të zhbllokoni automjetin tuaj.
Gjeneruar nga kompania jonë
- Ne i përpunojmë të dhënat tuaja vetëm për periudhën e nevojshme për qëllimet për të cilat përpunohen të dhënat personale. Të dhënat ruhen për kohën më të gjatë derisa përdoruesi të fshijë llogarinë e tij ISMART.
Të dhëna për menaxhimin e reklamave
Informacion në lidhje me pëlqimet që keni dhënë për qëllime reklamimi, si dhe informacione në lidhje me kundërshtimet tuaja të mundshme ndaj reklamave: Këtu përfshihen datën dhe orën e pëlqimit, adresën IP të pajisjes së përdorur për të dhënë pëlqimin, datën dhe kohën e tërheqjes së pëlqimit ose kundërshtim për përpunimin e të dhënave personale për qëllime reklamimi.
Përdorues i automjetit /aplikacionit 
Dhënia e të dhënave nuk është një kërkesë ligjore apo kontraktuale, as nuk është një kërkesë e nevojshme për të lidhur një kontratë. I padituri nuk është i detyruar të japë informacion. Nëse informacioni nuk jepet, ne nuk mund të përpunojmë pëlqimet dhe/ose kundërshtimet tuaja në lidhje me reklamat.
Ne i përpunojmë të dhënat tuaja vetëm për periudhën e nevojshme për qëllimet për të cilat përpunohen të dhënat personale. Të dhënat ruhen për kohën më të gjatë derisa përdoruesi të fshijë llogarinë e tij ISMART.
Të dhëna për menaxhimin e reklamave
Për më tepër, sa më sipër përfshin dokumentacionin e informacionit që ju kemi dhënë në lidhje me pëlqimin dhe/ose reklamat që kemi kryer pa pëlqimin tuaj.
Gjeneruar nga kompania jonë
- Ne i përpunojmë të dhënat tuaja vetëm për periudhën e nevojshme për qëllimet për të cilat përpunohen të dhënat personale. Të dhënat ruhen për kohën më të gjatë derisa përdoruesi të fshijë llogarinë e tij ISMART.

2. Detaje mbi përpunimin e të dhënave personale

Qëllimi i përpunimit të të dhënave personale
Kategoritë e të dhënave personale që përpunohen
Marrja e automatizuar e vendimeve
Baza ligjore dhe, nëse është e aplikueshme, interesat legjitime
Marrësi
Krijimi dhe caktimi i një llogarie ISMART për të kontrolluar në distancë automjetin tuaj dhe për të parë statusin e automjetit: Pas regjistrimit fillestar të llogarisë suaj, mund të ruani të dhëna shtesë në llogarinë tuaj. Kjo përfshin ruajtjen opsionale të informacionit të kontaktit, adresave dhe cilësimeve të tilla si cilësimet e gjuhës. Më sipër përfshin gjithashtu funksionin e hyrjes dhe daljes nga aplikacioni.
Të dhenat për rregjistrimin, për logimin Të dhenat e llogarisë 
Nuk ka një vendimmarrje automatike
Neni 6 (1) (b) i GDPR (ekzekutimi i një kontrate në të cilën subjekti i të dhënave është një nga palët ose për të ndërmarrë veprime me kërkesë të subjektit të të dhënave përpara lidhjes së kontratës).
Developer
Disponueshmëria e funksionit të lidhjes së automjetit me llogarinë tuaj dhe shkëputjes nga ajo: Për të qenë në gjendje të kontrolloni automjetin tuaj nga distanca dhe të shikoni statusin e tij përmes aplikacionit tonë, është e nevojshme të lidhni automjetin tuaj me llogarinë tuaj. Për të lidhur automjetin tuaj me llogarinë tuaj, duhet të skanoni kodin QR të shfaqur në sistemin AVN me aplikacionin. Më sipër përfshin gjithashtu menaxhimin e detyrueshëm të marrëdhënieve me klientët që ju lejon të rishikoni informacionin për automjetin tuaj që merret automatikisht nga automjeti juaj: Më sipër përfshin numrin VIN, numrin e motorit, emrin e markës, emrin e modelit, modelin e transmisionit, ngjyrën, numrin serial të platformës TBOX, numri serial i sistemit AVN.
Të dhenat për rregjistrimin, për logimin Të dhenat e automijetit 
Nuk ka një vendimmarrje automatike
Neni 6 (1) (b) i GDPR (ekzekutimi i një kontrate në të cilën subjekti i të dhënave është një nga palët ose për të ndërmarrë veprime me kërkesë të subjektit të të dhënave përpara lidhjes së kontratës).
Developer
Disponueshmëria e funksionit të kontrollit dhe kontrollit të gjendjes së automjetit: Falë aplikacionit tonë, ju mund të shikoni statusin e automjetit. Kjo ju lejon të siguroheni që automjeti të jetë i sigurt për t'u drejtuar ose i kyçur mirë gjatë parkimit. Ky funksion ju lejon gjithashtu të kontrolloni nga distanca automjetin, si mbyllja ose zhbllokimi i automjetit ose ndryshimi i temperaturës së kondicionerit ose sediljeve me ngrohje. Gjithashtu, ky funksion ju lejon të kontrolloni konsumin e energjisë së telefonit tuaj duke rishikuar kilometrazhin, konsumin total të energjisë, shpejtësinë mesatare dhe kohën e udhëtimit. Për t'ju ofruar këto funksione nga distanca (p.sh. pa një lidhje midis telefonit tuaj celular dhe automjetit tuaj), të dhënat përkatëse të statusit të automjetit shkëmbehen midis telefonit tuaj celular dhe serverëve tanë, si dhe ndërmjet automjetit tuaj dhe serverëve tanë nëpërmjet internetit. Kjo veçori ju lejon gjithashtu të vendosni alarmet e automjeteve dhe të merrni njoftime në aplikacionin tonë. Kjo përfshin sinjalizimet e baterisë së ulët, sinjalizimet e sigurisë, sinjalizimet e gjeo-gardhit, sinjalizimet e shpejtësisë, sinjalizimet e fillimit të motorit ose sinjalizimet në lidhje me ndonjë dukuri të pazakontë me automjetin.
Të dhenat për protokollin Të dhenat për rregjistrimin, Të dhenat për për logimin Të dhenat për statusin e automijetit Të dhenat për vendndodhjen 
Nuk ka një vendimmarrje automatike
Neni 6 (1) (b) i GDPR (ekzekutimi i një kontrate në të cilën subjekti i të dhënave është një nga palët ose për të ndërmarrë veprime me kërkesë të subjektit të të dhënave përpara lidhjes së kontratës).
Developer Një ofrues i kompleteve të zhvillimit të softuerit (SDK) për hartat 
Disponueshmëria e veçorisë Find My Car: Kur përdorni veçorinë Find My Car, ne do të përdorim vendndodhjen GPS të telefonit tuaj celular, si dhe vendndodhjen GPS të automjetit tuaj, për t'ju treguar rrugën më të shkurtër në këmbë për në automjetin tuaj. Vendndodhjet e specifikuara GPS shkarkohen nga telefoni juaj celular dhe automjeti juaj vetëm kur të përdorni funksionin "Gjeni makinën time" në aplikacion. Pas dërgimit të kodit të sigurisë, funksioni i borisë/dritës do të zhbllokohet për t'ju ndihmuar të gjeni automjetin tuaj në errësirë.
Të dhenat për protokollin Të dhenat për rregjistrimin, Të dhenat për logimin Të dhenat për vendndodhjen Të dhenat shtese për llogarine Të dhenat për statusin e automijetit
Nuk ka një vendimmarrje automatike
Neni 6 (1) (b) i GDPR (ekzekutimi i një kontrate në të cilën subjekti i të dhënave është një nga palët ose për të ndërmarrë veprime me kërkesë të subjektit të të dhënave përpara lidhjes së kontratës).
Developer  Një ofrues i kompleteve të zhvillimit të softuerit (SDK) për hartat 
Disponueshmëria e funksionit të Menaxhimit të Karikimit: Ky funksion ju lejon të kontrolloni statusin aktual të baterisë dhe të karikimit. Mund të planifikoni gjithashtu kohën e karikimit duke lidhur portën e karikimit përmes Bluetooth. Përveç kësaj, mund të vendosni një qellim   per karikimin.
Të dhenat për protokollin Të dhenat për rregjistrimin, Të dhenat për  logimin Të dhenat për baterine  Të dhenat vendndodhjen.
Nuk ka një vendimmarrje automatike
Neni 6 (1) (b) i GDPR (ekzekutimi i një kontrate në të cilën subjekti i të dhënave është një nga palët ose për të ndërmarrë veprime me kërkesë të subjektit të të dhënave përpara lidhjes së kontratës).
Developer Komplet të zhvillimit të softuerit (SDK) për hartat 
Disponueshmëria e funksionit Thirrje për ndihmë: Ky funksion ju lejon të bëni shpejt një thirrje për ndihmë në numrin e ruajtur në llogarinë tuaj. Ne përcaktojmë numrin e duhur të thirrjeve për ndihmë sipas vendit që keni zgjedhur kur keni lidhur për herë të parë automjetin tuaj me aplikacionin.
Të dhenat për protokollin Të dhenat për rregjistrimin, Të dhenat për  logimin Të dhenat shtese për llogarine
Nuk ka një vendimmarrje automatike
Neni 6 (1) (b) i GDPR (ekzekutimi i një kontrate në të cilën subjekti i të dhënave është një nga palët ose për të ndërmarrë veprime me kërkesë të subjektit të të dhënave përpara lidhjes së kontratës).
Developer
Disponueshmëria e qendrës së mesazheve: Ne ju ofrojmë mesazhe të rëndësishme si sinjalizime, informacione operacionale dhe lajme (përfshirë reklamat për shërbimet e MG). Këto mesazhe janë të disponueshme nëpërmjet funksioneve të kutisë hyrëse në aplikacion dhe në sistemin AVN.
Të dhenat për protokollin Të dhenat për mesazhet , Të dhenat për  logimin Të dhenat shtese për llogarine, Të dhenat për statusin e automijetit, Të dhenat për menaxhimin e reklamave 
Nuk ka një vendimmarrje automatike
Neni 6 (1) (b) i GDPR (ekzekutimi i një kontrate në të cilën subjekti i të dhënave është një nga palët ose për të ndërmarrë veprime me kërkesë të subjektit të të dhënave përpara lidhjes së kontratës).
Developer
Disponueshmëria e funksionit Feedback: Falë funksionit Feedback, ju mund të na jepni komente për parregullsi ose sugjerime për përmirësime të mëtejshme.
Të dhenat për protokollin Të dhenat për rregjistrimin , Të dhenat për  logimin Të dhenat  për Feedback, 
Nuk ka një vendimmarrje automatike
Neni 6 (1) (f) (përmbushja e interesave legjitime në përputhje me përafrimin e interesave): Interesi ynë legjitim është të marrim komente për shërbimet tona në mënyrë që t'i përmirësojmë ato.
Developer
Përpunimi i komenteve tuaja: Ne do të përpunojmë komentet tuaja për të përmirësuar shërbimet tona.
Të dhenat  për Feedback
Nuk ka një vendimmarrje automatike
Neni 6 (1) (f) (përmbushja e interesave legjitime në përputhje me përafrimin e interesave): Interesi ynë legjitim është të marrim komente për shërbimet tona në mënyrë që t'i përmirësojmë ato.
Developer
Disponueshmëria e funksionit Kalendari im: Në varësi të pëlqimit tuaj, ky funksion na lejon të sinkronizojmë kalendarin tuaj në telefonin tuaj celular me aplikacionin tonë, në mënyrë që t'ju dërgojmë kujtime për takime, përvjetorë ose raste të tjera. Kjo veçori ju lejon të vendosni një temë, kujtesë për datën dhe orën dhe të shkruani një shënim për përvjetorin tuaj. 
Të dhenat për protokollin, Të dhenat për rregjistrimin, Të dhenat për  logimin, Të dhenat  për kalendarin
Nuk ka një vendimmarrje automatike
Neni 6 (1) (a) dhe Neni 6 (1) (b) i GDPR (ekzekutimi i një kontrate në të cilën subjekti i të dhënave është një nga palët ose për të ndërmarrë veprime me kërkesë të subjektit të të dhënave përpara se të hyjë në kontratë).
Developer
Disponueshmëria e funksionit të konsumit të energjisë: Ky funksion lejon përdoruesin të shikojë statistikat e konsumit të energjisë. Ai përfshin kilometrazhin, konsumin total të energjisë, shpejtësinë mesatare dhe kohën e udhëtimit.
Të dhenat për protokollin Të dhenat për rregjistrimin , Të dhenat për  logimin
Nuk ka një vendimmarrje automatike
Neni 6 (1) (b) i GDPR (ekzekutimi i një kontrate në të cilën subjekti i të dhënave është një nga palët ose për të ndërmarrë veprime me kërkesë të subjektit të të dhënave përpara lidhjes së kontratës).
Developer
Disponueshmëria e funksionit të çelësit dixhital: Ky funksion ju lejon të zhbllokoni dhe të nisni automjetin me aplikacionin tuaj në vend të çelësit.
Mac adresa për  Bluetooth Numri i identifikimit të kontrollit të çelësit dixhital 
Nuk ka një vendimmarrje automatike
Neni 6 (1) (b) i GDPR (ekzekutimi i një kontrate në të cilën subjekti i të dhënave është një nga palët ose për të ndërmarrë veprime me kërkesë të subjektit të të dhënave përpara lidhjes së kontratës).
Developer

3. Detajet e marrësve të të dhënave personale dhe transferimi i të dhënave personale në vende të treta dhe/ose organizata ndërkombëtare

Marrësi
Roli i marrësit
Transferimi në vende të treta dhe/ose organizata ndërkombëtare
Vendimi për përshtatshmërinë ose masat mbrojtëse të përshtatshme ose adekuate për transferimin në vendet e treta dhe/ose organizatat ndërkombëtare
Developer: SAIC overseas intelligent mobility technology CO. Ltd 7th Floor, Intelligent Connected New Energy Vehicle Innovation Incubator, No.36 South YuTian Rd. JiaDing District, Shanghai, Republika Popullore e Kines
Zbatuesi i perpunimit 
Kina
Nuk ka asnjë vendim të përshtatshmërisë nga Komisioni Evropian për vendin e tretë në fjalë. Transferimet drejt vendit të tretë në fjalë kryhen në bazë të klauzolave standarde kontraktuale të Komisionit Evropian për transferimin e të dhënave personale te përpunuesit në vendet e treta. Vendimi i Komisionit Evropian për klauzola standarde kontraktuale mund të lexohet këtu: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:32004D0915. Një kopje e klauzolave standarde kontraktuale mund të merret nga punonjesi ynë i Mbrojtjes së të Dhënave (Seksioni A.II).
Ofruesi i kompletit të zhvillimit të softuerit (SDK) për hartat: HERE Europe B.V. Kennedyplein 222, 5611 ZT Eindhoven, Hollanda 
Menaxher përpunues
- -

II. Përdorimi i sistemit të navigimit në sistemin audioviziv dhe navigues (AVN)

Ju keni mundësinë e përdorimit të sistemit të navigimit përmes sistemit tonë audioviziv dhe navigimit (AVN). Funksionet bazë janë të disponueshme pa një lidhje interneti dhe pa ne ose ofruesit tanë të shërbimit të përpunojmë ndonjë nga të dhënat tuaja personale kur përdorni funksionet e përmendura. Kjo përfshin, në veçanti, kërkimin për një vendndodhje specifike ose pika interesi në një zonë të caktuar, llogaritjen e rrugës dhe funksionin e navigimit dhe funksionin e diapazonit të baterisë. Disa funksione të tjera, të tilla si përdorimi i të dhënave të trafikut në kohë reale për të gjetur rrugën më të mirë, kërkojnë një lidhje interneti. Kur përdorni sistemin e navigimit në internet, ne përpunojmë të dhënat tuaja personale për qëllimet e mëposhtme:

 • Informacion mbi trafikun në kohë reale 
 • Funksioni i kërkimit në internet

Nëse përdorni sistemin tonë të navigimit nëpërmjet njohjes së zërit, shihni kapitullin mbi njohjen e zërit (-> Seksioni B.III).

Më poshtë keni informacion më të detajuar për sa më sipër:

1. Detajet e të dhënave personale që përpunohen


Kategoritë e të dhënave personale që përpunohen
Të dhënat personale të mbuluara sipas kategorive
Burimet e të dhënave
Detyrimi i të anketuarit  për të vënë në dispozicion të dhënat 
Periudha e ruajtjes së të dhënave
Të dhënat mbi protokollin
Të dhënat mbi protokollin që krijohen për arsye teknike kur krijohet një lidhje interneti midis automjetit tuaj dhe serverëve tanë: Të dhënat që krijohen gjatë këtij aksesi përcaktohen nga protokolli i rrjetit për transferimin e informacionit midis automjetit tuaj dhe serverëve tanë. Më sipër përfshin adresën IP, protokollin HTTPS (për të siguruar Telenav Cloud) dhe çelësin API (për të siguruar që vetëm automjetet SAIC mund të lidhen me Telenav Cloud
Përdorues i sistemit të navigimit
Dhënia e të dhënave nuk është një kërkesë ligjore apo kontraktuale, as nuk është një kërkesë e nevojshme për të lidhur një kontratë. I anketuari  nuk është i detyruar të japë informacion. Nëse nuk jepen të dhëna, funksionet e navigimit të bazuara në renë kompjuterike nuk mund të ofrohen.
Të dhënat ruhen në skedarin e regjistrimit të serverit në një formë që mundëson identifikimin e të anketuarit për një periudhë maksimale prej 7 ditësh, përveç nëse ndodh një ngjarje që kërcënon sigurinë (p.sh. sulm DDoS). Nëse ndodh një ngjarje kërcënuese për sigurinë, skedarët e regjistrit të serverit mbahen derisa ngjarja kërcënuese për sigurinë të eliminohet dhe të zgjidhet plotësisht
Të dhënat mbi vendndodhjen
Vendndodhja GPS e automjetit tuaj dërgohet te shitësi i kompletit të zhvillimit të softuerit të hartës (SDK) kur përdoruesi përdor funksionin e kërkimit të vendndodhjes, navigimin në linjë dhe trafikun në kohë reale.
Përdorues i sistemit të navigimit
Dhënia e të dhënave nuk është një kërkesë ligjore apo kontraktuale, as nuk është një kërkesë e nevojshme për të lidhur një kontratë. I anketuari  nuk është i detyruar të japë informacion. Nëse nuk jepen të dhëna, funksionet e navigimit të bazuara në renë kompjuterike nuk mund të ofrohen.
Ne i përpunojmë të dhënat tuaja vetëm për periudhën e nevojshme për qëllimet për të cilat përpunohen të dhënat personale. Të dhënat ruhen për një maksimum prej një viti.
Të dhënat mbi  funksionin e kerkimit 
Informacioni që keni futur në funksionin e kërkimit të sistemit tonë të navigimit: Ky përfshin çdo informacion të futur si terma kërkimi, të zgjedhur nga një listë e fundit destinacionesh, nga një listë e preferuarave, bazuar në etiketat që keni futur vetë, si p.sh. shtëpia ose puna adresa, ose nga kategoritë e pikave të interesit ose nëpërmjet kontrollit zanor. Nëse përdorni kontrollin zanor, shihni kapitullin mbi njohjen e zërit  Seksionin B.III.
Përdorues i sistemit të navigimit
Dhënia e të dhënave nuk është një kërkesë ligjore apo kontraktuale, as nuk është një kërkesë e nevojshme për të lidhur një kontratë. I anketuari  nuk është i detyruar të japë informacion. Nëse nuk jepen të dhëna, funksionet e navigimit të bazuara në renë kompjuterike nuk mund të ofrohen.
Ne i përpunojmë të dhënat tuaja vetëm për periudhën e nevojshme për qëllimet për të cilat përpunohen të dhënat personale. Adresa juaj e shtëpisë ruhet derisa ta fshini në sistemin AVN. Të gjitha të dhënat e tjera ruhen për një periudhë maksimale prej një viti
Vendndodhjet e fundit
Informacioni i destinacionit është zgjedhur në funksionin e kërkimit.
Përdorues i sistemit të navigimit
Dhënia e të dhënave nuk është një kërkesë ligjore apo kontraktuale, as nuk është një kërkesë e nevojshme për të lidhur një kontratë. I anketuari  nuk është i detyruar të japë informacion. Nëse nuk jepen të dhëna, funksionet e navigimit të bazuara në renë kompjuterike nuk mund të ofrohen.
Ne i përpunojmë të dhënat tuaja vetëm për periudhën e nevojshme për qëllimet për të cilat përpunohen të dhënat personale. Të dhënat ruhen për një maksimum prej një viti.

2. Detaje mbi përpunimin e të dhënave personale 


Qëllimi i përpunimit të të dhënave personale
Kategoritë e të dhënave personale që përpunohen
Marrja e automatizuar e vendimeve
Baza ligjore dhe, nëse është e aplikueshme, interesat legjitime
Marrësi
Disponueshmëria e funksionit tonë të navigimit me të dhëna trafiku në kohë reale: Funksioni bazë i navigimit është i disponueshëm pa lidhje interneti. Për navigim më të avancuar, itinerari llogaritet në serverin tonë, duke marrë parasysh të dhënat e trafikut në kohë. Për këtë qëllim, informacioni për vendndodhjen tuaj dhe destinacionin tuaj përpunohet përkohësisht në serverin tonë. Ne përpunojmë rregullisht të dhënat tuaja të vendndodhjes për t'ju ofruar shërbime të përshtatshme navigimi (p.sh. llogaritja e disponueshmërisë së rrugëve më të mira në sfond, kontrollimi i ngjarjeve të trafikut në afërsi, etj.).
Të dhenat për protokolin Të dhenat për vendndodhjen , Të dhenat të vendndodhjes të fundit
Nuk ka një vendimmarrje automatike
Neni 6 (1) (b) i GDPR (ekzekutimi i një kontrate në të cilën subjekti i të dhënave është një nga palët ose për të ndërmarrë veprime me kërkesë të subjektit të të dhënave përpara lidhjes së kontratës).
Një ofrues i kompleteve të zhvillimit të softuerit (SDK) për hartat, Developer
Disponueshmëria e funksionit tonë të kërkimit në internet: Për këtë qëllim, të dhënat që futni në funksionet e kërkimit përpunohen përkohësisht në serverin tonë. Kur jeni identifikuar në llogarinë tuaj ISMART në automjetin tuaj, mund të shikoni dhe zgjidhni gjithashtu adresat, pikat e interesit (p.sh. pikat e karburantit, pikat e ushqimit dhe pijeve, hotelet, etj.) që keni shtuar në llogarinë tuaj nëpërmjet aplikacionit. Përveç kësaj, mund të kërkoni për stacione karikimi aty pranë dhe të kontrolloni disponueshmërinë e tyre.
Të dhenat për protokollin Të dhenat për funksionin e kerkimit,  Të dhenat për vendndodhjen  , vendndodhja Për të parë dhe përzgjedhur të dhënat e ruajtura në llogarinë tuaj ISMART: Të dhënat e regjistrimit ( Seksioni B.I.1 ) Të dhënat e hyrjes ( Seksioni B.I.1 ) Të dhënat shtesë të llogarisë ( Seksioni B.I.1 )
Nuk ka një vendimmarrje automatike.
Neni 6 (1) (b) i GDPR (ekzekutimi i një kontrate në të cilën subjekti i të dhënave është një nga palët ose për të ndërmarrë veprime me kërkesë të subjektit të të dhënave përpara lidhjes së kontratës).
Një ofrues i kompleteve të zhvillimit të softuerit (SDK) për hartat, Developer

3. Detajet e marrësve të të dhënave personale dhe transferimi i të dhënave personale në vende të treta dhe/ose organizata ndërkombëtare

Marrësi
Roli i marrësit
Transferimi në vende të treta dhe/ose organizata ndërkombëtare
Vendimi për përshtatshmërinë ose masat mbrojtëse të përshtatshme ose adekuate për transferimet në vendet e treta dhe/ose organizatat ndërkombëtare
Developer: SAIC overseas intelligent mobility technology CO. Ltd 7th Floor, Intelligent Connected New Energy Vehicle Innovation Incubator, No.36 South YuTian Rd. JiaDing District, Shanghai, Republika Popullore e Kines
Zbatuesi i perpunimit 
Kina
Nuk ka asnjë vendim të përshtatshmërisë nga Komisioni Evropian për vendin e tretë në fjalë. Transferimet drejt vendit të tretë në fjalë kryhen në bazë të klauzolave standarde kontraktuale të Komisionit Evropian për transferimin e të dhënave personale te përpunuesit në vendet e treta. Vendimi i Komisionit Evropian për klauzola standarde kontraktuale mund të lexohet këtu: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:32004D0915. Një kopje e klauzolave standarde kontraktuale mund të merret nga punonjesi ynë i Mbrojtjes së të Dhënave (Seksioni A.II).
Ofruesi i kompletit të zhvillimit të softuerit (SDK) për hartat: HERE Europe B.V. Kennedyplein 222, 5611 ZT Eindhoven, Nizozemska
Zbatuesi i perpunimit 
-
-

III. Përdorimi i njohjes së zërit 

Është e mundur të levizni përmes sistemit tonë audiovizual dhe të navigimit (AVN) duke përdorur njohjen e zërit. Funksioni i njohjes së zërit ju lejon të kontrolloni disa funksione të sistemit AVN duke përdorur vetëm zërin tuaj. Ky funksion mund të përdoret për disa funksione të ndryshme si navigimi. Futja e një destinacioni të ri, zmadhimi në hartë ose anulimi i një itinerari janë vetëm disa shembuj të komandave zanore. Njohja e zërit mund të përdoret për të kaluar te kënga tjetër në aplikacionin e muzikës. Kur përdorni veçorinë e njohjes së zërit, furnitori  ynë i njohjes së zërit i konverton komandat tuaja zanore në komanda të lexueshme nga makina. 

Më poshtë keni informacion më të detajuar për sa më sipër:

1. Detajet e të dhënave personale që përpunohen


Kategoritë e të dhënave personale që përpunohen
Të dhënat personale të mbuluara sipas kategorive
Burimet e të dhënave
Detyrimi i të anketuarit  për të vënë në dispozicion të dhënat 
Periudha e ruajtjes së të dhënave
Të dhenat për protokollin
Të dhenat për protokollin që krijohen për arsye teknike kur vendoset një lidhje interneti midis automjetit tuaj dhe serverëve tanë: Të dhënat që krijohen gjatë këtij aksesi përcaktohen nga protokolli i rrjetit për transferimin e informacionit midis automjetit tuaj dhe serverëve tanë
Përdorues i njohjes së zërit
Dhënia e të dhënave nuk është një kërkesë ligjore apo kontraktuale, as nuk është një kërkesë e nevojshme për të lidhur një kontratë. I padituri nuk është i detyruar të japë informacion. Nëse informacioni nuk jepet, nuk mund të përdorni funksionin e njohjes së zërit.
Të dhënat ruhen në skedarin e regjistrimit të serverit në një formë që mundëson identifikimin e të anketuarit për një periudhë maksimale prej 7 ditësh, përveç nëse ndodh një ngjarje që kërcënon sigurinë (p.sh. sulm DDoS). Nëse ndodh një ngjarje kërcënuese për sigurinë, skedarët e regjistrit të serverit mbahen derisa ngjarja kërcënuese për sigurinë të eliminohet dhe të zgjidhet plotësisht
Të dhënat e komandës zanore 
Të dhënat që mund të jepni nëpërmjet komandës zanore: Më sipër përfshin përmbajtjen e komandës suaj zanore, p.sh. zëri juaj, i cili regjistrohet pasi të keni aktivizuar funksionet e njohjes së zërit (duke thënë " Mirëmëngjes  MG" ose duke shtypur butonin e funksionit të njohjes së zërit në kontrollues) derisa të çaktivizoni funksionin e njohjes së zërit. (Më sipër nuk përfshin zërin tuaj përpara se të aktivizoni njohjen e zërit ose kur aktivizoni njohjen e zërit duke thënë "Mirëmëngjes MG": Automjeti juaj e njeh fjalinë "Mirëmëngjes MG" jashtë linje.)
Përdorues i njohjes së zërit
Dhënia e të dhënave nuk është një kërkesë ligjore apo kontraktuale, as nuk është një kërkesë e nevojshme për të lidhur një kontratë. I padituri nuk është i detyruar të japë informacion. Nëse informacioni nuk jepet, nuk mund të përdorni funksionin e njohjes së zërit.
Ne i përpunojmë të dhënat tuaja vetëm për periudhën e nevojshme për qëllimet për të cilat përpunohen të dhënat personale. Të dhënat ruhen për maksimum tre vjet
Të dhënat e komandës zanore 
Të dhëna të lexueshme nga makineri të krijuara nga komandat tuaja zanore: Këtu përfshihen çdo komanda që furnitori  ynë i njohjes së zërit ishte në gjendje të përcaktonte nga zëri i regjistruar, si p.sh. adresat e destinacionit për një sistem navigimi ose komandat e aparaturave te riprodhimit muzikor
Gjeneruar nga kompania jonë
- Ne i përpunojmë të dhënat tuaja vetëm për periudhën e nevojshme për qëllimet për të cilat përpunohen të dhënat personale. Të dhënat ruhen për maksimum tre vjet

2.  Detaje mbi përpunimin e të dhënave personale 

Qëllimi i përpunimit të të dhënave personale
Kategoritë e të dhënave personale që përpunohen
Marrja e automatizuar e vendimeve
Baza ligjore dhe, nëse është e aplikueshme, interesat legjitime
Marrësi
Disponueshmëria e funksionit të njohjes së zërit: Pasi të aktivizoni funksionin e njohjes së zërit (duke thënë "Mirdita MG" ose duke shtypur butonin e funksionit të njohjes së zërit në timon), automjeti juaj regjistron zërin tuaj derisa të çaktivizoni funksionin e njohjes së zërit. Një regjistrim i zërit tuaj më pas dërgohet te ofruesi ynë i shërbimit të njohjes së zërit për të gjeneruar komanda të lexueshme nga makineri bazuar në komandat tuaja zanore. Komandat e përmendura të lexueshme nga makineri mund të përdoren më pas nga sistemi audio-vizual dhe i navigimit (AVN) i automjetit tuaj për funksione të ndryshme, të tilla si vendosja e adresave të destinacionit në sistemin e navigimit ose vendosja e pajisjeve të lriprodhimit  së muzikës. Komandat zanore nuk na dërgohen neve ose ofruesit tonë të shërbimit të njohjes së zërit përpara ose për të aktivizuar njohjen e zërit. Automjeti juaj kryen aktivizimin e njohjes së zërit jashtë linje pasi të keni thënë "Mirdita  MG" (p.sh. duke njohur frazën "Mirdita MG" si një komandë aktivizimi).
Të dhenat për protokollin Të dhenat për komanden zanore 
Nuk ka një vendimmarrje automatike
Neni 6 (1) (b) i GDPR (ekzekutimi i një kontrate në të cilën subjekti i të dhënave është një nga palët ose për të ndërmarrë veprime me kërkesë të subjektit të të dhënave përpara lidhjes së kontratës).
Ofruesi i shërbimit të njohjes së Developer

3.  Detajet e marrësve të të dhënave personale dhe transferimi i të dhënave personale në vende të treta dhe/ose organizata ndërkombëtare

Marrësi
Marrësi
Transferimi në vende të treta dhe/ose organizata ndërkombëtare
Vendimi për përshtatshmërinë ose masat mbrojtëse të përshtatshme ose adekuate për transferimet në vendet e treta dhe/ose organizatat ndërkombëtare
Developer: SAIC overseas intelligent mobility technology CO. Ltd 7th Floor, Intelligent Connected New Energy Vehicle Innovation Incubator, No.36 South YuTian Rd. JiaDing District, Shanghai, Republika Popullore e  Kines
Zbatuesi i perpunimit
Kina
Nuk ka asnjë vendim të përshtatshmërisë nga Komisioni Evropian për vendin e tretë në fjalë. Transferimet drejt vendit të tretë në fjalë kryhen në bazë të klauzolave standarde kontraktuale të Komisionit Evropian për transferimin e të dhënave personale te përpunuesit në vendet e treta. Vendimi i Komisionit Evropian për klauzola standarde kontraktuale mund të lexohet këtu: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:32004D0915. Një kopje e klauzolave standarde kontraktuale mund të merret nga punonjesi ynë i Mbrojtjes së të Dhënave (Seksioni A.II).

 

IV. Përdorimi i aplikacioneve të palëve të treta në sistemin audioviziv dhe navigues (AVN)

Sistemi audiovizual dhe i navigimit (AVN) ofron mundësinë e përdorimit të aplikacioneve të palëve të treta, të tilla si Amazon Music. Falë këtyre aplikacioneve, ju mund të përdorni funksionet e ofruara nga ofruesit e palëve të treta me rrezikun tuaj. Aplikacioni përkatës nuk aktivizohet automatikisht, por fillimisht duhet ta aktivizoni në cilësimet përkatëse. Kur aktivizoni aplikacionin përkatës, ofruesi i aplikacionit përkatës mund të marrë të dhëna personale nga ju. Ne nuk kemi njohuri për të dhënat personale që merr ofruesi. Ne gjithashtu nuk kemi njohuri për qëllimin specifik të përpunimit të të dhënave të mbledhura nga ofruesi i aplikacionit përkatës të palës së tretë ose ndonjë detaj të mëtejshëm të përpunimit të të dhënave nga ofruesi në fjalë. Po kështu, ne nuk e dimë nëse ofruesi përkatës i përpunon të dhënat vetëm për të ofruar funksionin e plug-in-it përkatës (p.sh. për transmetimin e muzikës) ose, përveç kësaj, për ndonjë qëllim tjetër (p.sh. për të krijuar profile përdorimi ose për të personalizuar reklama).

Nëse po përdorni sistemin tonë AVN nëpërmjet njohjes së zërit, shihni kapitullin mbi njohjen e zërit (Seksioni B.III).


Më poshtë keni informacion më të detajuar për sa më sipër:

1. Aplikacionet e ofruesve të palëve të treta të ngulitura në sistemin AVN 

Aplikacionet e mëposhtme të ofruesve të palëve të treta janë të integruara në sistemin tonë AVN:

Aplikacioni 
Ofruesi i palës së tretë
Informacione të mëtejshme rreth ofruesit të aplikacionit
Aplikacioni Amazon Music
Shteti  juaj i banimit do të varet nga ajo kompani që ju ofron aplikacionin Amazon Music: Amazon.com Services LLC, Amazon.com.ca, Inc., Amazon Digital UK Ltd, Amazon Digital Germany GmbH, Amazon.com Sales, Inc., Amazon Seller Services Private Limited, Amazon Australia Services Inc., Amazon Commercial Services Pty Ltd, Servicios Comerciales Amazon México, S. de R.L. de C.V., Amazon Serviços de Varejo do Brasil Ltda., ose një nga filialet e tyre.
https://www.amazon.de/-/en/gp/...
Aplikacioni per parashikimin e motit 
AccuWeather, Inc.
https://www.accuweather.com/de/privacy

2. Dërgimi i mundshëm i të dhënave në vendet e treta pa një nivel adekuat mbrojtjeje

Është e mundur që kur përdorni një aplikacion të palës së tretë, të dhënat mund të transferohen në vende të treta për të cilat nuk ka të ashtuquajturat vendime të përshtatshmërisë së Komisionit Evropian dhe për të cilat nuk ka garanci adekuate. Në këtë drejtim, ekziston rreziku që të mos ketë nivel adekuat të mbrojtjes për të dhënat personale të transferuara. Kjo do të thotë që të dhënat tuaja personale të përpunuara nga një ofrues palë e tretë mund të mos kenë një nivel mbrojtjeje të krahasueshme me GDPR. Në veçanti, kjo do të thotë se parimet për përpunimin e të dhënave personale të specifikuara në nenin 5 të GDPR mund të mos respektohen. Përveç kësaj, ju mund të mos keni të drejta të detyrueshme dhe mjete juridike efektive në lidhje me përpunimin e të dhënave personale. Duke aktivizuar aplikacionin e palës së tretë në fjalë, ju pranoni rreziqet e mundshme me pergjegjesine tuaj.

C. Informacion mbi të drejtat e të anketuarve

Si i anketuar  i të dhënave, ju keni të drejtat e mëposhtme në lidhje me përpunimin e të dhënave tuaja personale: 

 •  E drejta e aksesit (neni 15 i Rregullores së Përgjithshme për Mbrojtjen e të Dhënave)
 • E drejta për korrigjim (neni 16 i Rregullores së Përgjithshme për Mbrojtjen e të Dhënave)
 • E drejta për fshirje ("e drejta për t'u harruar") (Neni 17 i Rregullores së Përgjithshme për Mbrojtjen e të Dhënave) 
 • E drejta për të kufizuar përpunimin (neni 18 i Rregullores së Përgjithshme për Mbrojtjen e të Dhënave)
 • E drejta për transportueshmëri të të dhënave (neni 20 i Rregullores së Përgjithshme për Mbrojtjen e të Dhënave)
 • E drejta e kundërshtimit (neni 21 i Rregullores së Përgjithshme për Mbrojtjen e të Dhënave)
 • E drejta për të raportuar në lidhje me korrigjimin ose fshirjen e të dhënave personale ose kufizimin e përpunimit (neni 19 i Rregullores së Përgjithshme për Mbrojtjen e të Dhënave)
 • E drejta për të tërhequr pëlqimin (neni 7, paragrafi 3 i Rregullores së Përgjithshme për Mbrojtjen e të Dhënave)
 • E drejta për të paraqitur ankesë pranë autoritetit mbikëqyrës (neni 77 i Rregullores së Përgjithshme për Mbrojtjen e të Dhënave)

Ju mund të na kontaktoni për të ushtruar të drejtat tuaja duke përdorur informacionin e kontaktit në seksionin A.

Aty ku është e aplikueshme, do të gjeni informacion për çdo mënyrë dhe mekanizëm specifik që lehtëson ushtrimin e të drejtave tuaja, veçanërisht ushtrimin e të drejtave tuaja për transportueshmërinë e të dhënave dhe të drejtën për të kundërshtuar, në informacionin mbi përpunimin e të dhënave personale në seksionin B të këtë Njoftim për Mbrojtjen e të Dhënave Personale.

Më poshtë do të gjeni informacion më të detajuar në lidhje me të drejtat tuaja në lidhje me përpunimin e të dhënave tuaja personale:

I. E drejta e aksesit

Si i anketuar  i të dhënave, ju keni të drejtë të merrni akses dhe informacion sipas kushteve të përcaktuara në nenin 15 të Rregullores së Përgjithshme për Mbrojtjen e të Dhënave. 

Navedeno posebice znači da imate pravo od nas dobiti potvrdu o tome obrađujemo li Sa më sipër do të thotë në veçanti se ju keni të drejtë të merrni konfirmim nga ne nëse ne po përpunojmë të dhënat tuaja personale. Nëse është kështu, ju gjithashtu keni të drejtë të aksesoni të dhënat dhe informacionet personale të përmendura në nenin 15 paragrafi 1 të Rregullores së Përgjithshme për Mbrojtjen e të Dhënave. Më sipër përfshin informacion mbi qëllimet e përpunimit, kategoritë e të dhënave personale që përpunohen dhe marrësit ose kategoritë e marrësve të cilëve u janë zbuluar ose do t'u zbulohen të dhënat personale (neni 15, paragrafi 1, pikat (a), (b) dhe (c) të Rregullores së Përgjithshme për mbrojtjen e të dhënave).

u mund të gjeni një përshkrim të plotë të së drejtës suaj të aksesit dhe informacionit në Nenin 15 të Rregullores së Përgjithshme për Mbrojtjen e të Dhënave, e cila mund të aksesohet nëpërmjet lidhjes së mëposhtme: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679.

II. E drejta për korrigjim

Si i anketuar i të dhënave, ju keni të drejtën e korrigjimit sipas kushteve të përcaktuara në nenin 16 të Rregullores së Përgjithshme për Mbrojtjen e të Dhënave

Sa më sipër do të thotë veçanërisht se ju keni të drejtë të merrni nga ne korrigjimin e pasaktësive në të dhënat tuaja personale dhe plotësimin e të dhënave personale jo të plota pa vonesa të panevojshme.

Ju mund të gjeni një përshkrim të plotë të së drejtës suaj për korrigjim në nenin 16 të Rregullores së Përgjithshme për Mbrojtjen e të Dhënave, e cila mund të aksesohet përmes lidhjes së mëposhtme: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679.

III. E drejta për t'u fshirë ("e drejta për t'u harruar")

Si i anketuar  i të dhënave, ju keni të drejtën të fshini ("të drejtën për t'u harruar") sipas kushteve të përcaktuara në nenin 17 të Rregullores së Përgjithshme për Mbrojtjen e të Dhënave.

Sa më sipër do të thotë se ju keni të drejtë të fshini të dhënat tuaja personale nga ne dhe ne jemi të detyruar t'i fshijmë të dhënat tuaja personale pa vonesë të panevojshme kur zbatohet një nga arsyet e renditura në nenin 17 paragrafi 1 i Rregullores së Përgjithshme për Mbrojtjen e të Dhënave. Kjo mund të ndodhë, për shembull, nëse të dhënat personale nuk janë më të nevojshme në lidhje me qëllimet për të cilat janë mbledhur ose përpunuar ndryshe (neni 17 paragrafi 1 pika (a) e Rregullores së Përgjithshme për Mbrojtjen e të Dhënave).

Nëse ne kemi publikuar të dhëna personale dhe jemi të detyruar t'i fshijmë ato, jemi gjithashtu të detyruar, duke marrë parasysh teknologjinë e disponueshme dhe koston e zbatimit, të ndërmarrim hapa të arsyeshëm, përfshirë masat teknike, për të informuar kontrollorët që përpunojnë të dhënat personale që keni. u kërkoi atyre të fshinin çdo lidhje me ato të dhëna të të dhënave personale ose kopjet ose kopjet e të dhënave personale në fjalë (neni 17, paragrafi 2 i Rregullores së Përgjithshme për Mbrojtjen e të Dhënave). 

E drejta për fshirje ("e drejta për t'u harruar") nuk zbatohet nëse përpunimi është i nevojshëm për një nga arsyet e renditura në nenin 17 paragrafi 3 të Rregullores së Përgjithshme për Mbrojtjen e të Dhënave. Ky mund të ndodhë, për shembull, nëse përpunimi është i nevojshëm për të përmbushur një detyrim ligjor ose për të krijuar, ushtruar ose mbrojtur pretendimet ligjore (neni 17 paragrafi 3, pikat (b) dhe (e) të Rregullores së Përgjithshme për Mbrojtjen e të Dhënave). 

u mund të gjeni një përshkrim të plotë të së drejtës suaj për fshirje ("e drejta për t'u harruar") në nenin 17 të Rregullores së Përgjithshme për Mbrojtjen e të Dhënave, e cila mund të aksesohet përmes lidhjes së mëposhtme: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679.

IV. E drejta e kufizimit të përpunimit 

Si i anketuar i të dhënave, ju keni të drejtën e kufizimit të përpunimit sipas kushteve të përcaktuara në nenin 18 të Rregullores së Përgjithshme të Mbrojtjes së të Dhënave. 

Sa më sipër do të thotë që ju keni të drejtë të merrni një kufizim përpunimi nga ne nëse zbatohet një nga kushtet e përcaktuara në nenin 18, paragrafi 1 i Rregullores së Përgjithshme për Mbrojtjen e të Dhënave. Ky mund të jetë rasti, për shembull, nëse kundërshtoni saktësinë e të dhënave personale. Në një rast të tillë, kufizimi i përpunimit zbatohet gjatë periudhës që na lejon të verifikojmë saktësinë e të dhënave personale (neni 18, paragrafi 1, pika (a) e Rregullores së Përgjithshme për Mbrojtjen e të Dhënave).

Kufizimi nënkupton që të dhënat personale të ruajtura shënohen me qëllim të kufizimit të përpunimit të tyre në të ardhmen (neni 4, paragrafi 3 i Rregullores së Përgjithshme për Mbrojtjen e të Dhënave).

u mund të gjeni një përshkrim të plotë të së drejtës suaj për kufizim të përpunimit në Nenin 18 të Rregullores së Përgjithshme për Mbrojtjen e të Dhënave, e cila mund të aksesohet përmes lidhjes së mëposhtme: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679.

V. E drejta për transferimine e të dhënave 

Si i anketuar  i të dhënave, ju keni të drejtën e transferimit te së të dhënave sipas kushteve të përcaktuara në nenin 20 të Rregullores së Përgjithshme për Mbrojtjen e të Dhënave.

Sa më sipër do të thotë që ju në përgjithësi keni të drejtë të merrni të dhënat tuaja personale që na keni dhënë në një format të strukturuar, të zakonshëm dhe të lexueshëm nga makina dhe t'i transferoni këto të dhëna te një kontrollues tjetër pa ju penguar ne që ta bëni këtë nëse përpunimi është i bazuar. me pëlqimin në përputhje me nenin 6 paragrafi 1 pika (a) ose nenin 9, paragrafi 2, pika (a) të Urdhëresës së Përgjithshme për Mbrojtjen e të Dhënave ose në një kontratë në përputhje me nenin 6, paragrafi 1, pika (b) e Përgjithshme Urdhëresa për Mbrojtjen e të Dhënave, dhe përpunimi është kryer me mjete të automatizuara (neni 20, paragrafi 1. Rregulloret e përgjithshme për mbrojtjen e të dhënave).

Ju mund të gjeni informacion nëse përpunimi bazohet në pëlqimin në përputhje me nenin 6 paragrafi 1 pika (a) ose nenin 9 paragrafi 2 pika (a) të Rregullores së Përgjithshme për Mbrojtjen e të Dhënave ose në një kontratë në përputhje me Nenin 6 paragrafi 1 pika (b). ) Rregulloret e përgjithshme për mbrojtjen e të dhënave në informacionin që lidhet me bazat ligjore të përpunimit në seksionin B të këtij Njoftimi për mbrojtjen e të dhënave.  

Duke ushtruar të drejtën tuaj për transferimin e të dhënave, ju në përgjithësi keni gjithashtu të drejtën që të dhënat tuaja personale të transferohen drejtpërdrejt nga ne te një kontrollues tjetër nëse kjo është teknikisht e mundur (neni 20 para. 2 GDPR). 

Ju mund të gjeni një përshkrim të plotë të së drejtës suaj për transportueshmëri të të dhënave në nenin 20 të Rregullores së Përgjithshme për Mbrojtjen e të Dhënave, e cila mund të aksesohet nëpërmjet lidhjes së mëposhtme: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679.

VI.  E drejta për të kundërshtuar

Si i anketuar  i të dhënave, ju keni të drejtë të kundërshtoni sipas kushteve të përcaktuara në nenin 21 të Rregullores së Përgjithshme për Mbrojtjen e të Dhënave.

Më së voni në komunikimin tonë të parë me ju, ju informojmë shprehimisht për të drejtën tuaj, si palë e anketuar, për të kundërshtuar. 

Informacion më të detajuar në lidhje me këtë mund të gjeni më poshtë:

1. E drejta për të kundërshtuar në bazë të situatës së veçantë si i anketuar

Si i anketuar i të dhënave, ju keni të drejtë të kundërshtoni, bazuar në situatën tuaj të veçantë, në çdo kohë, përpunimin e të dhënave tuaja personale në përputhje me nenin 6 paragrafi 1 pika (e) ose (f), duke përfshirë krijimin e një profilin e bazuar në dispozitat e lartpërmendura.

Ju mund të gjeni informacione nëse përpunimi bazohet në nenin 6 paragrafi 1 pika (e) ose (f) të Rregullores së Përgjithshme për Mbrojtjen e të Dhënave në informacionin mbi bazën ligjore të përpunimit në Seksionin B të këtij Njoftimi për Mbrojtjen e të Dhënave.

Në rast të një kundërshtimi në lidhje me situatën tuaj të veçantë, ne do të ndalojmë përpunimin e të dhënave tuaja personale nëse nuk demonstrojmë se interesat tona legjitime bindëse në përpunim tejkalojnë interesat, rregullat dhe liritë tuaja ose për të krijuar, ushtruar ose mbrojtur pretendime ligjore.

Ju mund të gjeni një përshkrim të plotë të së drejtës suaj për të kundërshtuar në nenin 21 të Rregullores së Përgjithshme për Mbrojtjen e të Dhënave, e cila mund të aksesohet përmes lidhjes së mëposhtme: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679.

2. E drejta për të kundërshtuar marketingun e drejtpërdrejtë

Kur të dhënat tuaja personale përpunohen për qëllime të marketingut të drejtpërdrejtë, ju keni të drejtë të kundërshtoni, në çdo kohë, përpunimin e të dhënave tuaja personale për një marketing të tillë, duke përfshirë profilizimin në masën që lidhet me një marketing të tillë të drejtpërdrejtë.

Ju mund të gjeni informacione nëse dhe në çfarë mase të dhënat personale përpunohen për qëllime të marketingut të drejtpërdrejtë në informacionin që lidhet me bazat ligjore të përpunimit në Seksionin B të këtij Njoftimi për Mbrojtjen e të Dhënave.

Nëse kundërshtoni përpunimin për qëllime të marketingut të drejtpërdrejtë, ne nuk do t'i përpunojmë më të dhënat tuaja personale për këto qëllime.

Ju mund të gjeni një përshkrim të plotë të së drejtës suaj për të kundërshtuar në nenin 21 të Rregullores së Përgjithshme për Mbrojtjen e të Dhënave, e cila mund të aksesohet përmes lidhjes së mëposhtme: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679.

VII. E drejta për të tërhequr pëlqimin 

Nëse përpunimi bazohet në pëlqimin në përputhje me nenin 6 paragrafi 1 pika (a) ose nenin 9 paragrafi 2 pika (a) të Rregullores së Përgjithshme për Mbrojtjen e të Dhënave, ju keni të drejtë, si subjekt i të dhënave, në përputhje me nenin 7 paragrafi 3 të Rregullores së Përgjithshme për Mbrojtjen e të Dhënave për mbrojtjen e të dhënave, tërhiqni pëlqimin tuaj në çdo kohë. Tërheqja e pëlqimit tuaj nuk cenon legjitimitetin e përpunimit që është kryer në bazë të pëlqimit tuaj përpara tërheqjes. Ne ju informojmë për këtë përpara se të jepni pëlqimin tuaj.

Ju mund të gjeni informacione nëse përpunimi bazohet në nenin 6 paragrafi 1 pika (a) ose në nenin 9 paragrafi 2 pika (a) të Rregullores së Përgjithshme për Mbrojtjen e të Dhënave në informacionin lidhur me bazën ligjore të përpunimit në seksionin B të ky njoftim për mbrojtjen e të dhënave. 

VIII. E drejta për të paraqitur një ankesë pranë autoritetit mbikëqyrës 

Si i anketuar  i të dhënave, ju keni të drejtë të paraqisni një ankesë pranë autoritetit mbikëqyrës sipas kushteve të përcaktuara në nenin 77 të Rregullores së Përgjithshme për Mbrojtjen e të Dhënave.

D. Informacion mbi kushtet teknike të Rregullores së Përgjithshme të Mbrojtjes së të Dhënave të përdorura në këtë Njoftim për Mbrojtjen e të Dhënave Personale 

Termat teknike që lidhen me mbrojtjen e të dhënave në këtë Njoftim për Mbrojtjen e të Dhënave Personale kanë kuptimin e përdorur në Rregulloren e Përgjithshme të Mbrojtjes së të Dhënave.

Një përshkrim i plotë i përkufizimeve të GDPR mund të gjendet në Nenin 4 të GDPR, i cili mund të shkarkohet nga lidhja e mëposhtme: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679.

Më poshtë do të gjeni informacion më të detajuar mbi kushtet teknike më të rëndësishme të Rregullores së Përgjithshme të Mbrojtjes së të Dhënave të përdorura në këtë Njoftim për Mbrojtjen e të Dhënave Personale:

„"Të dhëna personale" nënkuptojne  çdo të dhënë që lidhet me një individ, identiteti i të cilit është përcaktuar ose mund të përcaktohet ("i  anketuari "); një individ i identifikhotueshëm është një person që mund të identifikohet drejtpërdrejt ose tërthorazi, veçanërisht me ndihmën e identifikuesve si emri, numri i identifikimit, të dhënat e vendndodhjes, identifikuesi i rrjetit  ose me ndihmën e një ose më shumë faktorëve të qenësishëm fizik, fiziologjik, gjenetik, identitetin mendor, ekonomik, kulturor ose social të atij individi;

''I anketuari'' nënkupton individin , identiteti i të cilit është vërtetuar ose mund të vërtetohet, të  cilit i përkasin të dhënat personale

"Përpunimi" nënkupton çdo proces ose grup procesesh të kryera mbi të dhënat personale ose grupe të dhënash personale, qoftë me mjete të automatizuara ose jo të automatizuara si mbledhja, regjistrimi, organizimi, strukturimi, ruajtja, përshtatja ose modifikimi, rimarrja, inspektimi, përdorimi, dhënien e informacioneve shpjeguese me anë të transferimit, shpërndarjes ose në ndonjë mënyrë tjetër vënien në dispozicion, përputhjen ose kombinimin, kufizimin, fshirjen ose shkatërrimin;

''Krijimi i profilit" nënkupton çdo formë të përpunimit të automatizuar të të dhënave personale që konsiston në përdorimin e të dhënave personale për të vlerësuar disa aspekte personale që lidhen me një individ, në veçanti për të analizuar ose parashikuar aspekte që lidhen me performancën e punës, gjendjen ekonomike, shëndetin, preferencat personale, interesat, besueshmëria, nga sjellja, vendndodhja ose lëvizja e atij individi;

''Menaxhuesi i perpunimit" nënkupton një person fizik ose juridik, autoritet publik, agjenci ose organ tjetër që i vetëm ose së bashku me të tjerët përcakton qëllimet dhe mjetet e përpunimit të të dhënave personale; kur qëllimet dhe mjetet e këtij përpunimi përcaktohen nga ligji i Bashkimit Evropian  ose ligji i një Shteti Anëtar, menaxhuesi i perpunimit ose kriteret e veçanta për emërimin e tij mund të parashikohen nga ligji i BashkimitEvropian  ose ligji i një Shteti Anëtar;

„Zbatuesi i perpunimit” nënkupton një person fizik ose juridik, autoritet publik, agjenci ose organ tjetër që përpunon të dhënat personale në emër të menaxhuesi te perpunimit

"Marrës" nënkupton personin fizik ose juridik, autoritetin publik, agjencinë ose organin tjetër të cilit i zbulohen të dhënat personale, pavarësisht nëse është palë e tretë. Megjithatë, autoritetet publike që mund të marrin të dhëna personale në kontekstin e një hetimi specifik në përputhje me ligjin e Bashkimit Evropian  ose të Shtetit Anëtar nuk konsiderohen marrës; përpunimi i këtyre të dhënave nga këto autoritete publike duhet të jetë në përputhje me rregullat e zbatueshme për mbrojtjen e të dhënave sipas qëllimeve të përpunimit;

"Pala e tretë" nënkupton një person fizik ose juridik, autoritet publik, agjenci ose organ tjetër që nuk është subjekt i të dhënave, kontrolluesi i të dhënave, përpunuesi i të dhënave ose personat e autorizuar për të përpunuar të dhënat personale nën autoritetin e drejtpërdrejtë të kontrolluesit ose të dhënave. 

 "Organizatë ndërkombëtare" nënkupton një organizatë dhe organet vartëse të saj të rregulluara nga e drejta ndërkombëtare publike ose çdo organ tjetër i krijuar me marrëveshje ose në bazë të një marrëveshjeje nga dy ose më shumë vende;

"Vend i tretë" nënkupton një vend që nuk është anëtar i Bashkimit Evropian ("BE") ose i Zonës Ekonomike Evropiane ("ZEE"); „

''Kategoritë e veçanta  të të dhënave personale" nënkuptojnë të dhëna personale që zbulojnë origjinën racore ose etnike, opinionet politike, besimet fetare ose filozofike ose anëtarësimin në sindikata dhe të dhënat gjenetike, të dhënat biometrike për qëllimin e identifikimit unik të një individi, të dhëna në lidhje me shëndetin ose të dhëna për jetën  seksuale apo orientimi seksual tė individit.„

E. Data e hyrjes në fuqi dhe ndryshimet e këtij Njoftimi për mbrojtjen e të dhënave personale

Data e hyrjes në fuqi e këtij Njoftimi për Mbrojtjen e të Dhënave Personale është 12 tetor 2021.

Mund të jetë e nevojshme të ndryshohet ky Njoftim për Mbrojtjen e të Dhënave Personale për shkak të zhvillimeve teknike dhe/ose ndryshimeve të kërkesave ligjore ose zyrtare.

Ju mund të shkarkoni një version të azhuruar  të këtij Njoftimi për Mbrojtjen e të Dhënave në çdo kohë në https://mgmotor.eu/privacy-notice/ismart

 

Gjej një dyqan

Dyqan i brendit
Servisi