Njoftim për mbrojtjen e të dhënave personale / Faqja e internetit

Përmes kësaj deklarate për mbrojtjen e të dhënave personale, kompania Grand Automotive Adriatic d.o.o. (në tekstin e mëtejmë: "MG Motor" ose "ne/jonë/a /dhe ") dëshiron të informojë personin nga i cili mbledh, përdor dhe ruan (me fjalë të tjera: përpunon) të dhënat personale përmes një faqe interneti të veçantë për prezantimin e mgmotor.al. Personat e përmendur mund të përfshijnë kontakte biznesi, furnitorë, drejtorë, agjentë, klientë/klientë potencialë dhe përfaqësues të tyre, punonjës dhe/ose aksionarë, sipas rastit. Përmes kësaj deklarate për mbrojtjen e të dhënave personale, kompania Grand Automotive Adriatic d.o.o. (në tekstin e mëtejmë: "MG Motor" ose "ne/jonë/ a / dhe  ") dëshiron të informojë personin nga i cili mbledh, përdor dhe ruan (me fjalë të tjera: përpunon) të dhënat personale përmes një faqe interneti të veçantë për prezantimin e mgmotor.al. Personat e përmendur mund të përfshijnë kontakte biznesi, furnitorë, drejtorë, agjentë, klientë/klientë potencialë dhe përfaqësues të tyre, punonjës dhe/ose aksionarë, sipas rastit. Kompania MG Motor kualifikohet si kontrollues i të dhënave për aktivitetet e sipërpërmendura të përpunimit. Në këtë deklaratë, ne përdorim fjalën "ju" për t'iu referuar kujtdo brenda objektit të kësaj deklarate.

Shërbime të tjera të ofruara nga MG Motor mund të jenë objekt i një deklarate të veçantë për mbrojtjen e të dhënave personale.

1. Të dhënat personale që mbledhim 

Të dhënat personale janë çdo informacion që lidhet me një person fizik, identiteti i të cilit është vërtetuar  ose mund të vërtetohet. Ne përdorim të dhënat personale për të drejtuar biznesin tonë, për të ofruar shërbimet tona, për të lidhur kontrata dhe për të mbrojtur interesat tona. Në lidhje me faqet kryesore dhe të veçanta të  internetit  ne përpunojmë të dhëna personale nëse na i jepni ose kur i mbledhim nga ju, për shembull, gjatë biznesit tuaj me ne ose gjatë përdorimit të faqes kryesore ose të faqes të veçantë në internet.

Në varësi të aktivitetit të përpunimit, informacioni që ne përpunojmë për ju mund të përbëhet nga:

 1. emri mbiemri;
 2. emri i firmės;
 3. numri i telefonit;
 4. e-mail adresa;
 5. adresa, qyteti dhe shteti;
 6. të dhënat  që kanë të bëjnë  me pajisjen tuaj, si adresa IP (ky informacion nuk bën pjesë  gjithmonë tek të dhënat personale);
 7. të dhënat në lidhje me modelin tuaj të preferuar, aksesorët dhe provėn e automijetit;
 8. të dhëna në lidhje me përdorimin tuaj të faqes kryesore ose të veçantë në internet.

Për t'ju ofruar shërbimet tona, ju duhet të na jepni disa informacione personale . A Nëse nuk na jepni informacione personale që janë shënuar si të detyrueshme në faqen kryesore ose speciale të internetit, ne mund të mos jemi në gjendje t'ju ofrojmë shërbimet tona.

2.  Si të hyni në të dhënat personale 

Aksesi në të dhënat tuaja personale është i kufizuar. Në organizatën tonë, punonjësit mund t'i qasen të dhënave personale vetëm sipas nevojës.

Në disa raste, ne ndajmë informacionin tuaj personal me palët e treta. MG Motor mund të ndajë të dhënat tuaja personale me:

 1. departamentet e brendshme që marrin pjesë në transaksionet në të cilat ju jeni palë, drejtpërdrejt ose tërthorazi, si Financa, Shitjet, Marketingu, Biznesi;
 2. klientëve, furnitorëve ose ofruesve të shërbimeve të MG Motor, që veprojnë si përpunues të të dhënave ose kontrollues të të dhënave, siç janë ofruesit e shërbimeve të pritjes, ofruesit e shërbimeve të IT-së dhe konsulentët e jashtëm, kontabilistët dhe avokatët;
 3. autoritetet mbikëqyrëse dhe organet e tjera qeveritare për të përmbushur detyrimet ligjore;
 4. palëve të treta të përfshira në transaksione të caktuara (të tilla si bashkimet ose blerjet) në bazë të të cilave kompania jonë shitet ose transferohet, pjesërisht ose tërësisht;
 5. importuesve vendas me qëllim që të plotësojnë një kërkesë për informacion ose të organizojnë një provë automijeti;
 6. koncesionarëve lokalë për të përmbushur një kërkesë për informacion, për të ofruar një ofertë sipas kërkesës ose për të planifikuar një provë automijeti.
Ne do t'i dërgojmë të dhënat tuaja personale palëve të treta të sipërpërmendura vetëm për qëllimet e specifikuara në këtë deklaratë për mbrojtjen e të dhënave personale dhe vetëm në masën e lejuar nga ligji dhe rregulloret në fuqi.

Palët e treta të cilave u dërgojmë të dhënat tuaja personale janë vetë përgjegjëse në përputhje  me ligjet e zbatueshme të mbrojtjes së të dhënave personale, përveç nëse ato veprojnë si përpunuesit tanë të të dhënave. Ne nuk jemi përgjegjës për mënyrën se si këto palë të treta përpunojnë të dhënat tuaja personale ose si zbatojnë  ligjin në fuqi për mbrojtjen e të dhënave personale, me kusht që të veprojnë si një kontrollues i pavarur i të dhënave.

3. Transferimet ndërkombëtare të të dhënave personale

Aktualisht, ne nuk dërgojmë të dhëna personale për marrësit jashtë Zonës Ekonomike Evropiane (ZEE). Megjithatë, nëse në të ardhmen i dërgojmë të dhënat tuaja personale jashtë ZEE-së, ne do t'ju njoftojmë paraprakisht. Në atë rast, ne do të vendosim masat e duhura për mbrojtjen e të dhënave personale. 

4.  Bazat tona juridike të përpunimit 

Sipas rregulloreve për mbrojtjen e të dhënave personale, neve na lejohet të përpunojmë të dhëna personale vetëm në lidhje me një ose më shumë baza ligjore të përpunimit. Ato përfshijnë sa vijon:

 • Pëlqimi - Miratimi  juaj, nëse parashikohet me ligj.
 • Kontrata - Përpunimi është i nevojshëm për ekzekutimin e një kontrate me ju/kompaninë tuaj ose për të ndërmarrë hapa të caktuar me kërkesën tuaj përpara se të lidhni një kontratë.
 • Detyrimi ligjor - Përpunimi është i nevojshëm për të përmbushur detyrimet tona ligjore.
 • Interesi publik - Përpunimi është i nevojshëm për kryerjen e një detyre të kryer në interes të publikut.
 • Interesat legjitime - Përpunimi është i nevojshëm për Interesat tona legjitime ose interesat legjitime të palëve tona të treta. Përpunimi është i nevojshëm për Interesat tona legjitime ose interesat legjitime të palëve tona të treta.
 • Interesat vitale Nëse përpunimi i të dhënave është i nevojshëm për të mbrojtur interesat tuaja jetike (ose interesat e dikujt tjetër) dhe ju nuk jeni në gjendje të jepni pëlqimin tuaj. Sa mė lart e pėrdorimin vetëm në rrethana shume të veçanta si janë rastet urgjente mjekësore .

5.   Qëllimet dhe baza ligjore për përpunimin e të dhënave personale

Kompania MG Motor përpunon të dhënat personale për qëllimet e përshkruara si  më poshtë. Siç u shpjegua më lart, përpunimi në këtë kontekst mund të përfshijë transferime tek palët e treta dhe/ose jashtë ZEE-së. Herë pas here ne mund të publikojmë njoftime të veçanta duke ofruar detaje (shtesë) në lidhje me disa procese ose programe që zhvillojmë.

 

Qëllimi  Baza ligjore
Përgatitja dhe/ose krijimi dhe mbajtja e një marrëdhënieje me ju ose me organizatën që përfaqësoni si klient ose furnizues. Kontrata 
Interesat ligjore
Duke iu përgjigjur kërkesave ose pyetjeve tuaja për informacion. Kontrata
Interesat ligjore
Sigurimi i sigurisë fizike dhe sistematike të sigurisë informatike , duke përfshirë sigurinë e faqes sonë të internetit. Kontrata
Interesat ligjore
Analiza e përdorimit të faqes sonë të internetit, duke përfshirë klikimet dhe të dhënat e tjera që lidhen me përdorimin e faqes së internetit, kryesisht përmes platformës Google Analytics. Interesat ligjore
Transaksionet e kompanisë/analiza e thelluar. Gjatë një bashkimi ose blerjeje të mundshme, informacioni juaj personal mund t'i jepet një blerësi ose investitori të mundshëm Interesat ligjore
Zgjidhja e mosmarrëveshjeve, mbrojtja e kërkesave ligjore, përshtatja. Detyrimi ligjor
Interesat ligjore 
Interesi publik
Qëndroni në korrent  me informacionet më të fundit në lidhje me automjetin e ri MG ZS nëse dëshironi duke na dhënë adresën tuaj të emailit, emrin dhe mbiemrin dhe shtetin  e vendbanimit. Miratimi  (nëse është e aplikueshme)
Interesat ligjore
Ne do t'ju dërgojmë juve ose kompanisë suaj broshura, informacione marketingu ose reklama me e-mail, postë ose telefon. Ne do të kërkojmë pëlqimin tuaj paraprak në masën e kërkuar nga ligji në fuqi. Miratimi  (nëse është e aplikueshme)
Interesat ligjore

Ne nuk përfshihemi në asnjë vendimmarrje të automatizuar pa ndërhyrjen njerëzore që ka një efekt te subjektet e të dhënave.

6.   Të drejtat tuaja 

Ne jemi të detyruar t'ju informojmë në lidhje me korrigjimin ose fshirjen e të dhënave personale ose kufizimin e përpunimit .

 1. E drejta e aksesit, që do të thotë se ju mund të bëni një kërkesë për informacion në lidhje me të dhënat personale që ne përpunojmë për ju;
 2. E drejta për të korrigjuar të dhënat tuaja personale;
 3. E drejta për të fshirë të dhënat personale që lidhen me ju;
 4. E drejta e kufizimit të përpunimit;
 5. E drejta për transportueshmëri të të dhënave, që do të thotë se ju keni të drejtë të merrni të dhënat tuaja personale në një format të strukturuar, të zakonshëm dhe të lexueshëm nga makineri dhe se keni të drejtë t'i transferoni këto të dhëna te një kontrollues tjetër.
 6. E drejta për të kundërshtuar disa lloje të përpunimit;
 7. E drejta për të paraqitur një ankesë për përpunimin tonë të të dhënave personale tek autoriteti mbikëqyrës kompetent - nëse nuk jeni të kënaqur me përpunimin tonë të kërkesës ose ankesës suaj;
 8. E drejta për të tërhequr pëlqimin tuaj, në masën që ju e keni dhënë.

Ju mund të ushtroni të drejtën tuaj, me përjashtim të pikës (vii), duke na dërguar një kërkesë përmes informacionit të kontaktit të dhënë në këtë deklaratë për mbrojtjen e të dhënave personale, dhe vetëm në masën që ushtrimi i këtyre të drejtave është i mundur në përputhje me ligjin në fuqi.

7.    Periudha e ruajtjes së të dhënave personale 

Ne nuk do t'i mbajmë të dhënat tuaja personale për më gjatë se sa është e nevojshme në përputhje me qëllimet e përcaktuara në këtë deklaratë për mbrojtjen e të dhënave personale, përveç nëse na kërkohet ta bëjmë këtë me ligj ose rregullore. Ju lutemi vini re se ligjet dhe rregulloret mund të na kërkojnë të mbajmë të dhënat tuaja personale (qoftë drejtpërdrejt ose tërthorazi) për një periudhë të caktuar pasi informacioni të ketë humbur vlefshmërinë e tij, për qëllime tatimore dhe të ligjit të korporatave.

8.     Ndryshime në këtë deklaratë për mbrojtjen e të dhënave personale 

Ne mund ta ndryshojmë ose azhurojmë  këtë deklaratë të privatësisë herë pas here për të siguruar që informacioni të jetë azhuruar . Nëse bëjmë ndryshime materiale në Politikë, ne do të japim njoftim ose do të kërkojmë pëlqimin për ndryshime të tilla si  mund të kërkohen nga  ligji.

9.     Kontakti

Nëse keni ndonjë pyetje ose koment në lidhje me këtë deklaratë të privatësisë dhe/ose përpunimin e të dhënave tuaja personale, ju lutemi kontaktoni mg@grandautomotive.hr.

Gjej një dyqan

Dyqan i brendit
Servisi